می 31, 2015
مقررات تخلیه و بارگیری

مقررات ورود کشتی

مقررات ورود کشتی : 1- کلیه کشتیهایی که برای یکی از بنادر کشور کالای تخلیه ای دارند ، می بایست 48 ساعت قبل از ورود کشتی از طریق […]