آگوست 2, 2014

قرارداد اجاره کشتی برای سفر معین

قرارداد اجاره برای سفر معین برخلاف بارنامهٔ دريائى که فقط به‌عنوان دليل وجود قرارداد است، قرارداد اجاره کشتى هميشه قرارداد تلقّىمى‌شود و به سه نوع زير […]