می 20, 2014

دموراژ و دادگاه صالح به رسیدگی

در حمل و نقل دریایی عنصر زمان همواره از اهمیت ویژه­ایی نزد مالکان کشتی (shipowner) و یا اجاره کنندگان کشتی((chartrer برخوردار بوده است. چراکه معطلی کشتی […]
جولای 4, 2020

ارکان ورود خسارت و مطالبه خسارات وارده بر کالا در حمل کالا توسط کشتی

امروزه نزدیک به 80% کالاهای وارده به کشور توسط حمل و نقل دریایی صورت میگیرد. این امرمستلزم توجه به مقررات حمل و نقل دریایی و دعاوی […]