اکتبر 13, 2014

تفاوت سرقفلی با حق کسب و پیشه و تجارت

  روابط موجر ومستاجر، تقریباً یک مسئله قدیمی است، در بحث اجاره محل کسب وکار با ورود مسئله «سرقفلی » و پدیدهای به نام حق کسب و پیشه […]