می 20, 2014

دموراژ و دادگاه صالح به رسیدگی

در حمل و نقل دریایی عنصر زمان همواره از اهمیت ویژه­ایی نزد مالکان کشتی (shipowner) و یا اجاره کنندگان کشتی((chartrer برخوردار بوده است. چراکه معطلی کشتی […]
می 20, 2014

Charter Party Agreement

  The charter party agreement establishes the type of charter that governs the type of operations to be carried out. Charter types are defined under three […]
آگوست 2, 2014

دموراژ

آگوست 2, 2014

قرارداد اجاره کشتی برای سفر معین

قرارداد اجاره برای سفر معین برخلاف بارنامهٔ دريائى که فقط به‌عنوان دليل وجود قرارداد است، قرارداد اجاره کشتى هميشه قرارداد تلقّىمى‌شود و به سه نوع زير […]