موسسه دارای دپارتمان های :

  • شرکت های تجاری
  • حقوق دریایی
  • املاک

می باشد.